OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Konkurs
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych (klas II, III, IV) do wzięcia udziału w konkursie sprawdzającym wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego ABC BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE MŁODEGO KIEROWCY.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. B i nie są uczestnikami kursu na prawo jazdy.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 6 października 2021 o godz. 10.30 w sali nr 11.
Zapisy przyjmowane są u kierownika zajęć praktycznych w pokoju nr 29.
Nagrody:
I miejsce - refundacja 100% kosztów na kurs prawa jazdy kat. B,
II miejsce - refundacja w w wysokości 75%,
III miejsce - refundacja w wysokości 50%.
 
Uroczystość upamiętniająca Wrzesień 1939
04 września o godzinie 16.00 przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu z udziałem przedstawicieli Miasta.

Następnie o godzinie 17.00 w Kościele w Grocholicach, parafia Wszystkich Świętych.
Sztandar Naszej Szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej pamięci żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego, upamiętniając wydarzenia Kampanii Wrześniowej 1939 r.
Czytaj całość
 
Kosmiczna Wiedza II

Powiat Bełchatowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie”.
W związku powyższym ZAPRASZAMY uczniów oraz uczennice uczęszczające do III i IV klasy Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie i uczące się na kierunkach technik: elektronik, elektryk, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, ramach którego  zaplanowane zostały:
• specjalistyczne szkolenia  IPC - zaawansowane metody lutowania i naprawy pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, które potwierdzone będą międzynarodowym certyfikatem ukończenia,  
• kursy zawodowe SEP - zakończone egzaminem SEP,
oraz
• staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1 800 zł (brutto) dla każdego ucznia.

Rozpoczynamy nabór 80 uczestników, którzy mają chęć nieodpłatnie podnosić swoje kwalifikacje i chcą uzyskać dodatkowe kompetencje w swoim zawodzie.
Termin rekrutacji upływa 30 września 2021 r. (dopuszcza się możliwości przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników)* 

 
Komunikat
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 roku przez uczniów/absolwentów upływa:
- 15 września 2021 roku
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych - pokój nr 29.
 
Odbiór świadectw maturalnych - termin poprawkowy
Świadectwa maturalne wydawane będą od dnia 10.09.2021 r. od godziny 12:30 w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas maturalnych odbędzie się 9 września o godzinie 17:00 w auli szkolnej. Następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Czytaj całość
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
SPOTKANIA Z RODZICAMI – KLASY II - III liceum, II – III technikum, II – III szkoły branżowej

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II - III LO, II – III TE oraz II – III BSISt. odbędzie się 9 września o godzinie 17:00 w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
SPOTKANIA Z RODZICAMI - KLASY I
 
Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I odbędzie się 8 września o godzinie 17:00 w auli szkolnej. Następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I liceum, technikum i szkoły branżowej odbędzie się w auli szkolnej 1 września o godzinie 9:00.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II – III liceum, II – IV technikum oraz II – III szkoły branżowej odbędzie się 1 września  o godz. 8:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
KOMUNIKAT
31 sierpnia 2021 roku przekazane będą do szkoły w formie elektronicznej wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2021. Informacji o wynikach egzaminu udzielali będą swoim uczniom wychowawcy klas od 1 września 2021 roku. Świadectwa kwalifikacyjne oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane wychowawcom po 8 września 2021 roku. Absolwenci odbierają dokumenty w sekretariacie szkoły.
 
ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ W SZKOLE
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie przekazuje rodzicom i uczniom informacje dotyczące organizacji szczepień przeciw COVID – 19 opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
- Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnym wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.
- Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.
- Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).
- Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.
- W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.
- Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19: osłonić usta i nos maseczką, zachować odstępy między osobami min. 1,5 m.
- Zorganizowane zostaną zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
- Szczepienie będzie odbywało się w punkcie szczepień lub na terenie szkoły (w zależności od liczby chętnych).
- Deklarację na szczepienie należy przekazać wychowawcy klasy do 6 września 2021 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
 
Rekrutacja
Image
 
 
Kiermasz
Image
 
Ogłoszenie
W dniu 30.08.2021r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej według następującego projektu porządku obrad:

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 21.06.2021r., przyjęcie protokołu z X zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 25.06.2021r. oraz przyjęcie protokołu
z XI zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 29.07.2021r.
3. Przedstawienie wyników z egzaminów poprawkowych uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Energetycznego i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 oraz podjęcie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
Czytaj całość
 
"Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie"
Image
 
Image
 
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Egzamin pisemny odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00 według następującego porządku:
matematyka – sala 5 (aula) – liceum i technikum
język polski – sala 7 (czytelnia) – liceum i technikum
język angielski – sala 120 – liceum i technikum.
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz. 8:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice matematyczne i słowniki na egzamin z języka polskiego.
Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły.
Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 
OGŁOSZENIE
W dniu 29.07.2021r. (czwartek) o godzinie 9.00 w trybie on-line odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej według następującego projektu porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie zamiaru powierzenia przez organ prowadzący pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie panu Piotrowi Mielczarkowi na okres od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2022r.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
 
Informacja
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski
 
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BEŁCHATOWIE.

Uczniowie klas VIII, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do ZSP nr 1 w Bełchatowie dołączają do świadectwa papierową wersję oświadczeń zawierających:
• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
• kserokopię orzeczenia o problemach zdrowotnych kandydata,
• dodatkowe informacje - kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej,
• oświadczenie – kandydat jest osobą samotnie wychowywaną,
• kserokopię orzeczenia - kandydat jest osobą niepełnosprawną, jeden z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną, oboje rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi, kandydat ma niepełnosprawne rodzeństwo, kandydat objęty jest pieczą zastępczą (wychowuje się w rodzinie zastępczej).

Pliki do pobrania na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Uwaga : przez wielodzietność należy rozumieć rodzinę z co najmniej trojgiem dzieci np. posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Godziny składania dokumentów:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 12:00.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie bezpłatnych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dniu 05.07.2021 r. od godziny 12:00 do 13:30 w pokoju nauczycielskim. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie odebrać świadectwa, mogą w terminie późniejszym zgłosić się po odbiór do sekretariatu szkoły.

Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, pod warunkiem, że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

W  nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 roku składa on w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 1704

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”